Wiatrak koźlak w Chrośnie z końca lat 60. XVIII w. Jego dzieje i problematyka konserwatorska Powrót

Wiatrak koźlak w Chrośnie z końca lat 60. XVIII w. Jego dzieje i problematyka konserwatorska

Wiatrak koźlak w Chrośnie z końca lat 60. XVIII w. Jego dzieje i problematyka konserwatorska
Redakcja naukowa: Maciej Prarat

Spis treści:
Dariusz Witczak, Przedmowa
Hubert Czachowski, Przedmowa
Maciej Prarat, Wstęp
Michał Targowski, Dzieje wiatraka
Robert Piotrowski, Wiatrak w narracjach wspomnieniowych
Anna Maślak, Maciej Prarat, Badania architektoniczne
Tomasz Ważny, Badania dendrochronologiczne
Maciej Prarat, Filip Tomaszewski, Problematyka konserwatorska

Wydawca: Muzeum Etnograficzne w Toruniu
Współwydawca: Towarzystwo Miłośników Torunia

Głównym celem stawianym sobie przez autorów publikacji było stworzenie rzetelnego i wszechstronnego, monograficznego opracowania: przedstawienie szeroko pojętej historii młyna, zaprezentowanie jego problematyki konserwatorskiej oraz przeanalizowanie znaczenia społeczno-symbolicznego. Tak konsekwentne i świadome skupienie na zabytku umożliwiło dodatkowo zestawienie wniosków i wyników badań z efektami prowadzonych pod autorskim nadzorem jednego z współautorów monografii prac. Wiatrak stał się swego rodzaju „poligonem doświadczalnym”, studium przypadku dla opracowania metody postępowania konserwatorskiego przy historycznych młynach wietrznych. Prace dały sposobność sporządzenia, a następnie weryfikacji zbioru wytycznych, których aktualny brak w formie funkcjonującego w ogólnym obiegu katalogu dobrych praktyk dostrzegli uczestnicy tego projektu.
Z recenzji dr Darii Jagiełło

autor: red. naukowa: Maciej Prarat
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 65 zł

gold xl male enhancement pills in dubai sex enhancer medicine for male performance male enhancement pill review lebmax male enhancement pills viagra effects on men viagra pills in bangkok buy erectile dysfunction drugs online what happens if i take a male enhancement is oprah really selling gummies nu slim diet pills where to buy keto ultra diet pills in south africa is mint an appetite suppressant side effects of keto advanced pills how to lose weight binge eating does eating slowly help you lose weight clinical trial mounjaro vs wegovy top rated ephedra diet pills phentermine and ephedra diet pills buy cbd gummies cheap cbd gummies tallahassee irwin naturals cbd gummies reviews cbd gummy how to eat purekana cbd gummie thc gummies online ship to georgia thc gummies sour patch list of all benefits for cbd thc infused gummy rope 30mg delta 9 gummies hemp extract gummies for remedy thc gummies cbd products cumbria kenai farms cbd gummies cost jax cbd gummies are thc gummies detectable how much melatonin does sun state hemp gummies have reviews for eagle hemp cbd gummies thc with melatonin gummies thc gummy beats 100 pure cbd gummies to quit smoking are delta 9 gummies synthetic