Wiatrak koźlak w Chrośnie z końca lat 60. XVIII w. Jego dzieje i problematyka konserwatorska Powrót

Wiatrak koźlak w Chrośnie z końca lat 60. XVIII w. Jego dzieje i problematyka konserwatorska

Wiatrak koźlak w Chrośnie z końca lat 60. XVIII w. Jego dzieje i problematyka konserwatorska
Redakcja naukowa: Maciej Prarat

Spis treści:
Dariusz Witczak, Przedmowa
Hubert Czachowski, Przedmowa
Maciej Prarat, Wstęp
Michał Targowski, Dzieje wiatraka
Robert Piotrowski, Wiatrak w narracjach wspomnieniowych
Anna Maślak, Maciej Prarat, Badania architektoniczne
Tomasz Ważny, Badania dendrochronologiczne
Maciej Prarat, Filip Tomaszewski, Problematyka konserwatorska

Wydawca: Muzeum Etnograficzne w Toruniu
Współwydawca: Towarzystwo Miłośników Torunia

Głównym celem stawianym sobie przez autorów publikacji było stworzenie rzetelnego i wszechstronnego, monograficznego opracowania: przedstawienie szeroko pojętej historii młyna, zaprezentowanie jego problematyki konserwatorskiej oraz przeanalizowanie znaczenia społeczno-symbolicznego. Tak konsekwentne i świadome skupienie na zabytku umożliwiło dodatkowo zestawienie wniosków i wyników badań z efektami prowadzonych pod autorskim nadzorem jednego z współautorów monografii prac. Wiatrak stał się swego rodzaju „poligonem doświadczalnym”, studium przypadku dla opracowania metody postępowania konserwatorskiego przy historycznych młynach wietrznych. Prace dały sposobność sporządzenia, a następnie weryfikacji zbioru wytycznych, których aktualny brak w formie funkcjonującego w ogólnym obiegu katalogu dobrych praktyk dostrzegli uczestnicy tego projektu.
Z recenzji dr Darii Jagiełło

autor: red. naukowa: Maciej Prarat
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 65 zł

wicked male enhancement pills how to make natural viagra at home best male erection pills male enhancement pills for young guys what are horny pills blue pill red pill diamond male enhancement pill what the best natural male enhancement long lasting pills is extenze male enhancement safe CBD gummies for male enhancement best penis enlarger pump with vacuum limiter pxp male enhancement pills which rhino pill is most effective herbal male enhancement reviews how long till extenze start working natural viagra male enhancement where can i get male enhancement pills male sex enhancement pills wuudy male enhancement pills rhino 777 pill review male enhancement pills drug test fail male enhancement pills over the counter ireland the hidden vault male enhancement oil best appetite suppressants for fast weight loss best weight loss supplement cvs sugar free gummy bears keto friendly burn pot belly fat slimshed keto gummies reviews core exercise to burn belly fat when is best time to take apple cider vinegar gummies best workouts to burn belly fat fast burning belly fat men exercises to do before bed to burn belly fat keto gummy bears sugar free jello diet for belly fat burning lifetime fitness weight loss supplements best belly fat burn workout tru bio keto gummies para que sirve apple cider vinegar gummies aldi