Tradycyjne budownictwo chałup ziemi chełmińskiej. Studium etnograficzne Powrót

Tradycyjne budownictwo chałup ziemi chełmińskiej. Studium etnograficzne

"Tradycyjne budownictwo chałup ziemi chełmińskiej. Studium etnograficzne" Klemensa Krajewskiego, pod red. Macieja Prarata to monografia poświęconą zabudowie chłopskiej ziemi chełmińskiej, napisana w oparciu o bogaty materiał terenowy.

Zawarte w książce zdjęcia i rysunki mają bardzo dużą wartość dokumentalną, autor prowadził bowiem swoje badania w latach 50. i 60. XX w.

 

Osoby i instytucje, które chciałyby wykorzystać książkę w celach edukacyjnych i popularyzatorskich mogą otrzymać ją bezpłatnie.

Zamówienia składać można pod adresem: kontakt@etnomuzeum.pl. Liczba wydawnictw jest ograniczona.

 

Publikacja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Edycja limitowana, nie na sprzedaż

 

Toruń 2022

autor: Klemens Krajewski
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: zł

fierce male enhancement price impotence and premature ejaculation pills best male penis enhancement pills natural medicine to treat erectile dysfunction fixing ed without pills can water fasting cure erectile dysfunction buy buyer male enhancement products that help with penis enlargement how to help premature ejaculation alpha male male enhancement ingredients u 12 blue pill best erectile dysfunction drug for older men foods to help sex drive get fix for erectile dysfunction pills that make sex last longer how do i fix my husbands erectile dysfunction does fantasizing help with erectile dysfunction sex time and power pills circutrine male enhancement reviews use of viagra pills what is the best weight loss pill for diabetics research on weight loss supplements does keto weight loss pills work simply fit keto gummies reviews can weight loss pills cause high blood pressure can iron supplements cause weight loss consumer report on best weight loss supplements fat burner superior weight loss supplements prima weight loss supplements who sell keto acv gummies how to take cayenne supplements for weight loss free weight loss pills free shipping can cbd gummies help with back pain high cbd marijuana very good pain reliever who owns purekana cbd gummies green ape cbd gummies shark tank thc gummies ny state pure bliss cbd gummies smile gummies cbd what are the types of thc gummies