Rybacy nieszawscy. Studium z dziejów grupy zawodowo-regionalnej w XX wieku Powrót

Rybacy nieszawscy. Studium z dziejów grupy zawodowo-regionalnej w XX wieku

Bohaterami książki są Nieszawiacy – subkultura rybaków wiślanych, której nazwa pochodzi od Nieszawy, kujawskiego miasteczka położonego na 702 kilometrze rzeki między Toruniem a Włocławkiem. To grupa dotychczas słabo poznana i zaledwie wzmiankowana w polskiej literaturze etnologicznej stąd zamysł ukazania jej pełniejszego wizerunku. Autor jest doktorem etnologii, archeologiem, starszym kustoszem w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, kierownikiem Działu Rybołówstwa i Zajęć Wodnych MET. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

autor: Artur Trapszyc
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 35 zł 20zł

male enhancement pills poseidon erectile dysfunction pills generic ed drugs does exercises help erectile dysfunction gaia herbs male libido supplement review things that can help with premature ejaculation natural pills for erections what foods treat erectile dysfunction does hgh gel help with erectile dysfunction does grapefruit suppress appetite fast working diet pills gnc buy jadera diet pills apple cider vinegar gummies goli near me slimdna keto acv gummies bio x keto pills reviews speedy keto acv gummies reviews shark tank mini herb diet pills review lose weight with magnesium shark tank keto pills do they work prescription diet pills nashville tn gold advanced diet pills how to hypnotize myself to lose weight best thing to drink at night to lose weight positives of cbd products hemp bomom gummies little gum drops delta 9 thc gummies buy online best cbd thc lotion ratio for chronic pain research cbd pain cdc cbd face benefits oregon gummy cannabis edibles bomb cherr healthy cbd gummies rejuvenated cbd gummies cbd gummies flower mound cbd gummies in raleigh what strain of cbd would help with pain jolly rancher gummies sour thc are cbd gummies legal in kentucky where to sleep in nairobi cbd cbd used for pain relief find cbd gummies noble hemp cbd gummies review