Rybacy nieszawscy. Studium z dziejów grupy zawodowo-regionalnej w XX wieku Powrót

Rybacy nieszawscy. Studium z dziejów grupy zawodowo-regionalnej w XX wieku

Bohaterami książki są Nieszawiacy – subkultura rybaków wiślanych, której nazwa pochodzi od Nieszawy, kujawskiego miasteczka położonego na 702 kilometrze rzeki między Toruniem a Włocławkiem. To grupa dotychczas słabo poznana i zaledwie wzmiankowana w polskiej literaturze etnologicznej stąd zamysł ukazania jej pełniejszego wizerunku. Autor jest doktorem etnologii, archeologiem, starszym kustoszem w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, kierownikiem Działu Rybołówstwa i Zajęć Wodnych MET. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

autor: Artur Trapszyc
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 35 zł 20zł

best proven male enhancement drug peak advantage male enhancement pills super CBD gummies for ed natural male enhancement and penis enlargement best erection pills 2024 best way to penis enlargement what penis enlargment pills work powerful natural male enhancement is it safe to use male enhancement drugs how premature ejaculation is treated cbd gummies in va benefits of cbd gummie cbd gummies make you bigger smokiez cbd gummies review thc gummy brand cbd products in grand junction cbd gummy bears sunday scaries is 100 mg of thc in a gummy a lot cbd condor gummies hemp gummies 500 mg benefits of cbd aromatherapy thc gummies madison wi thc gummies first time use blue cbd gummies shark tank cbd products northern california live well cbd gummies cbd gummy frogs 400 winged cbd sleep gummies weight loss pills that work fast best morning vitamin pill for weight loss the best weight loss pills over the counter do iron supplements help weight loss proven over the counter weight loss pills best supplement for weight loss over 60 vitamin supplements that help with weight loss st acv gummy reviews telephone number for keto gummies apple cider vinegar gummy bear are acv keto gummies safe to take womens number one weight loss supplement on the market