Polesie w fotografii z lat 20. i 30. XX wieku. Kontrasty, głębie, powiększenia Powrót

Polesie w fotografii z lat 20. i 30. XX wieku. Kontrasty, głębie, powiększenia

Katalog wystawy "Polesie w fotografii z lat 20. i 30. XX wieku. Kontrasty, głębie, powiększenia".
Wystawa jest próbą przedstawienia kulturowego krajobrazu Polesia na podstawie wybranych prac polskich fotografów działających w okresie dwudziestolecia międzywojennego. To dzięki tej, szczęśliwie zachowanej ikonografii, mamy możliwość szerokiego spojrzenia na krainę, która stanowiła bardzo osobliwą dzielnicę kresów II Rzeczypospolitej. Ekspozycja stanowi panoramiczne ujęcie regionu w czterech podstawowych odsłonach: Krajobraz, Wieś, Miasto i Dwór. Układ taki umożliwia prezentację przyrody i kultury ludowej Polesia, a także kultury miejskiej i arystokratycznej, jakie współwystępowały tu do II wojny światowej. Zestawienie takie pozwala zwrócić uwagę na wyjątkowo ostre kontrasty regionu: kulturowe, majątkowe i cywilizacyjne.

autor: Artur Trapszyc
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 37 zł 20zł

xplosion male enhancement reviews hung male enhancement pill finally the solution male enhancement best male enhancement pills ever what is the 1 male enhancement product best CBD gummies for male enlargement african male enhancement herbs review xanogen male enhancement male enhancement supplements uk maca coffee male enhancement male enhancement at rite aide medication to help erectile dysfunction sphere labs male enhancement ingredients blue pill with m on it alpha max male enhancement ingredients extenze how it works animale male enhancement gummies how to cure premature ejaculation ayurvedic wheatgrass pills for weight loss keto blast gummies bbb magic weight loss pill luke coutinho reviews for golo weight loss pills is apple cider vinegar pills good for weight loss destiny keto acv gummies where to buy men over 50 weight loss pill commercial meal supplement drinks for weight loss oprah and keto gummy bears how to take super hd weight loss pills apple cider vinegar gummies use how do you get prescribed weight loss pills cbd gummies kotaku diana and riley khalili cbd gummies sending thc gummies in the mail cbd hemp dropz gummies going off anti anxiety with cbd organic hemp plant organic cbd products pure canna cbd gummies for diabetes cbd gummies for ibd order thc gummies from nc thc gummy absorption