Na dobre plony! Zwyczaje żniwne i dożynkowe w województwie kujawsko-pomorskim Powrót

Na dobre plony! Zwyczaje żniwne i dożynkowe w województwie kujawsko-pomorskim

Publikacja poświęcona jest zwyczajom żniwnym i dożynkowym w regionach województwa kujawsko-pomorskiego: na Kujawach, Pałukach, ziemi chełmińskiej, ziemi dobrzyńskiej, Kociewiu, Krajnie i w Borach Tucholskich. W książce omówiono genezę święta plonów na ziemiach polskich, dawne i współczesne obrzędy związane z dożynkami i z pracami polowymi, opisano wygląd wieńców dożynkowych w różnych regionach. Wykorzystano informacje z licznych opracowań etnograficznych z XIX i XX wieku, począwszy od dzieł Oskara Kolberga, po informacje z badań terenowych toruńskich etnografów z lat 60. ubiegłego stulecia. W książce zamieszczono teksty oraz zapisy nutowe pieśni obrzędowych, a także liczną ikonografię, ilustrującą zarówno dawne, jak i współczesne obchody święta plonów i związane z nim symbole. Autorka starała się wykazać, że obrzęd dożynkowy jest zwyczajem żywym i ciągle wzbudzającym wiele emocji w mieszkańcach wsi. W miejsce dawnych, zapomnianych praktyk, które funkcjonują już tylko w formie scenicznej, pojawiają się inne, związane z przemianami cywilizacyjnymi (…). Nie zmieniła się idea święta plonów, widoczna dawniej i dzisiaj, ale czasem przybiera ona całkiem nowe, nierzadko zaskakujące kształty.

autor: Hanna M. Łopatyńska
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 15 zł

male enhancement pills blue food that will help with erectile dysfunction male enhancement products merchant account viagra pills for men usa purchase rock hard power cream male enhancer lube reviews does viagra help blood pressure does viagra help maintain an erection rhino 8 male enhancement reviews what is a rhino pill used for does cpap help erectile dysfunction what can i do to fix erectile dysfunction virmax male enhancement instructions vialis male enhancement review which ed pills can you buy over the counter sex enhancement pills for males philippines are there any penis enlargement pills that work sex pills raise blood pressure cheap erectile dysfunction pills online what is the best keto gummie trueform keto acv gummies review nutra pure acv gummies best keto gummies for weight loss 2024 vi weight loss pills best dr prescribed weight loss pills cbd gummies killeen tx what is the best cbd pain patch cbd gummies cost mixing cbd with marijuana anxiety cbd isolate social anxiety thc gummies taste bad ml cbd for anxiety high line cbd gummies is cbd gummies good for anxiety broad spectrum cbd anxiety can you get high off of hemp gummies purekana cbd full spectrum gummies reviews will cbd products show up on a drug screening cbd living gummies sour cbd gummies for pain free sample cbd pen for sleep near me