Na dobre plony! Zwyczaje żniwne i dożynkowe w województwie kujawsko-pomorskim Powrót

Na dobre plony! Zwyczaje żniwne i dożynkowe w województwie kujawsko-pomorskim

Publikacja poświęcona jest zwyczajom żniwnym i dożynkowym w regionach województwa kujawsko-pomorskiego: na Kujawach, Pałukach, ziemi chełmińskiej, ziemi dobrzyńskiej, Kociewiu, Krajnie i w Borach Tucholskich. W książce omówiono genezę święta plonów na ziemiach polskich, dawne i współczesne obrzędy związane z dożynkami i z pracami polowymi, opisano wygląd wieńców dożynkowych w różnych regionach. Wykorzystano informacje z licznych opracowań etnograficznych z XIX i XX wieku, począwszy od dzieł Oskara Kolberga, po informacje z badań terenowych toruńskich etnografów z lat 60. ubiegłego stulecia. W książce zamieszczono teksty oraz zapisy nutowe pieśni obrzędowych, a także liczną ikonografię, ilustrującą zarówno dawne, jak i współczesne obchody święta plonów i związane z nim symbole. Autorka starała się wykazać, że obrzęd dożynkowy jest zwyczajem żywym i ciągle wzbudzającym wiele emocji w mieszkańcach wsi. W miejsce dawnych, zapomnianych praktyk, które funkcjonują już tylko w formie scenicznej, pojawiają się inne, związane z przemianami cywilizacyjnymi (…). Nie zmieniła się idea święta plonów, widoczna dawniej i dzisiaj, ale czasem przybiera ona całkiem nowe, nierzadko zaskakujące kształty.

autor: Hanna M. Łopatyńska
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 15 zł

power cbd gummies for men can you have sex while on placebo pills the vitamin shoppe male enhancement pills how to get a longer erection without pills what food to eat to cure erectile dysfunction number one male enhancement pill consumer reports vasoflo male performance enhancement over the counter male enhancement products usa testosterone help with erectile dysfunction ready man 1 most effective herbal male enhancement viagra helps colon cancer max extend male enhancement how to make male enhancement oil raging lion natural male enhancement supplement ironman herbal sex tonic pills what are the best ed pills on the market natural supplement for premature ejaculation free male enhancement pics does cbd oil help with premature ejaculation scientifically proven male enhancement products male enhancement 60 hour how to support your husband with erectile dysfunction how to cure anxiety induced erectile dysfunction herbal supplement for erectile dysfunction diet pills with hcg turbo genesis diet pills is creatine an appetite suppressant black mamba hyperrush diet pills 5 steps to lose weight bioscience maximum strength keto acv gummies where do i buy keto gummies trisha yearwood sells weight loss gummies weight loss gummy trisha yearwood what brand is the shark tank keto gummies red mountain weight loss pill which goli gummies help with weight loss keto blast gummies diet what vitamin is an appetite suppressant did lashanta lose weight appleslim apple cider vinegar gummies