Przewodnik po Bożym Narodzeniu… Powrót

Przewodnik po Bożym Narodzeniu…

Wystawa różni się od standardowych ekspozycji o zwyczajach świątecznych. Nasza opowieść o świętach odchodzi od kalendarzowego porządku, jest natomiast skupiona na wyjaśnianiu haseł – bożonarodzeniowych symboli, które chociaż wydają się wszystkim czytelne, to kryją w sobie wiele sensów całkowicie obcych, zapomnianych, tajemniczych. W kolejnych częściach ekspozycji, poświęconych najbardziej rozpoznawalnym świątecznym pojęciom i zjawiskom, takim jak Wigilia, szopka, choinka, św. Mikołaj, wyjaśniona jest ich geneza, znaczenia i przemiany. Wystawa pokazuje, jak tradycyjne symbole związane z Bożym Narodzeniem funkcjonują w polskiej kulturze ludowej, a także w innych krajach i różnych dziedzinach kultury, np. w sztuce, muzyce, literaturze, reklamie.

Uzupełnieniem ekspozycji jest bogato ilustrowana książka w formie przewodnika, która ułatwi poruszanie się po labiryncie bożonarodzeniowych symboli, rytuałów i wierzeń oraz poszerzy wiedzę zdobytą podczas zwiedzania wystawy.

Czynne od 14 grudnia 2014 r.

Kuratorki:
Agnieszka Kostrzewa
Hanna Łopatyńska


Oprawa plastyczna:

Matylda Mazur
Małgorzata Wojnowska-Sobecka

are viagra pills blue best penis enlargement pills over the counter penis enlargement pills donkey kong male enhancement does alpha strike male enhancement work over the counter pills that look like viagra savage grow plus male enhancement elite pills for ed natural product to enhance sexual arousal asox9 male enhancement formula in stores super supplements male enhancement top male enhancer pills extra blast ed pills do cbd gummies help with erection will zmatrix help with sex drive can abstinence cure erectile dysfunction trumale male enhancement michael douglas dr oz does hgh gel help with erectile dysfunction potassium pills and weight loss white mulberry diet pills glp 1 injection trim down diet pills meticore weight loss pills most effective weight loss pills reviews on the keto mode pill can you take flagyl with a diet pill does weight watchers have weight loss gummies genius diet pills directions hydroxycut vs keto pills what is the keto pills dhc super diet pills review exercises to lose weight for 11 year olds do over the counter weight loss pills work do stretch marks go away if you lose weight 1 best over the counter diet pill diet pill called bird egg do keto gummies really help lose weight the doctors show diet pills mounjaro vs ozempic vs wegovy weight loss can i use wegovy if i have hypothyroidism