Polesie w fotografii z lat 20. i 30. XX wieku. Kontrasty, głębie, powiększenia Powrót

Polesie w fotografii z lat 20. i 30. XX wieku. Kontrasty, głębie, powiększenia

Polesie w fotografii  z lat 20. i 30. XX wieku. Kontrasty, głębie, powiększenia to próba przedstawienia kulturowego krajobrazu regionu na podstawie wybranych prac polskich fotografów działających w okresie dwudziestolecia międzywojennego. To dzięki tej, szczęśliwie zachowanej ikonografii, mamy możliwość szerokiego spojrzenia na krainę, która stanowiła bardzo osobliwą dzielnicę kresów II Rzeczypospolitej.

Wyjątkowość Polesia wypływała przede wszystkim z warunków fizjograficznych, charakteryzujących się obfitością wód, bagien i lasów, oraz niewielką powierzchnią gruntów nadających się pod uprawę. Gospodarka rolna stała tu na bardzo niskim poziomie, a miejscowa ludność w dużej części zajmowała się rybołówstwem, łowiectwem, zbieractwem i pszczelarstwem. Peryferyczne położenie i bliskość granicy z Rosją decydowała o izolacji kulturowej regionu. Wszystko to wpływało na kulturowy obraz Polesia, jego archaizm, zacofanie i biedę. Specyfiką bagiennego kraju był także jego niewielki stopień urbanizacji, słabo rozwinięta sieć drogowa i kolejowa, oraz komunikacja oparta o naturalną sieć rzeczną.

Osobliwość Polesia to także struktura narodowościowa i wyznaniowa. Ponad 60% ludności stanowili tu Poleszucy, tzw. „tutejsi”, nie identyfikujący się z mieszkającymi obok Białorusinami i Ukraińcami wyznania prawosławnego, ani z polską ludnością katolicką. W nielicznych i niewielkich na ogół miastach przeważali Żydzi i Polacy. Na podziały narodowościowe nakładała się struktura społeczno-majątkowa. Poleszucy, Białorusini i Ukraińcy to przeważnie ubodzy chłopi, gdy Polacy reprezentowali warstwę urzędniczą, inteligencję i arystokrację. Żydzi zajmowali się handlem, rzemiosłem i pośrednictwem. Ten pełen barw i kontrastów region wzbudzał ogromne zainteresowanie naukowców, artystów, turystów i fotografów.

Wystawa w Muzeum Etnograficznym w Toruniu to panoramiczne ujęcie regionu w czterech podstawowych odsłonach: Krajobraz, Wieś, Miasto i Dwór. Układ taki umożliwia prezentację przyrody i kultury ludowej Polesia, a także kultury miejskiej i arystokratycznej, jakie współwystępowały tu do II wojny światowej. Zestawienie takie pozwala zwrócić uwagę na wyjątkowo ostre kontrasty regionu: kulturowe, majątkowe i cywilizacyjne.

Wśród autorów prezentowanych prac są wybitni i znani jeszcze w okresie  międzywojennym fotograficy: Jan Bułhak, Stanisław Bochnig, Zofia Chomętowska, Adam Skoczycki, Stefan Plater-Zyberk, Henryk Poddębski i Włodzimierz Puchalski. Pokazujemy również zdjęcia prowadzących tu badania etnografów: Kazimierza Moszyńskiego, Józefa Obrębskiego, Stanisława Dworakowskiego i Dymitra Gieorgijewskiego. Dokumentację regionu zawdzięczamy także mieszkającym na Polesiu fotografom. Wśród nich znalazł się Józef Szymańczyk i nieznany z imienia S. Hochman.

Ostatnia część ekspozycji to osobny suplement z prezentacją prac Bogdana Przystupy, jednego ze współczesnych miłośników Polesia. Wypełniony kolorowymi kadrami obraz uświadamia nam jak bardzo na przestrzeni kilkudziesięciu lat zmieniła się fotografia i samo Polesie. Zdjęcia Przystupy są równocześnie dowodem, że mimo upływu lat, nie przeminął ani urok Polesia, ani fascynacja tą wciąż dziką krainą wód, bagien i lasów.

 

Kurator: Artur Trapszyc
Współpraca: Dorota Kunicka
Oprawa graficzna: Katarzyna Tużylak
Czas otwarcia: 21.06.2019-31.10.2019
Wernisaż: piątek 21 czerwca 2019, godz. 17.00

raging lion male enhancement reviews how to increase sex drive while on tamoxifen pure giant mega male enhancement reviews do you have a high sex drive test geniuses and high sex drive how to check if you have erectile dysfunction port moresby penis enlargement group loria medical male enhancement sex drive at young age premature ejaculation condom pregnancy buspirone for premature ejaculation good man male enhancement sera relief cbd gummies natures boost cbd gummies shark tank can hemp cbd oil cause anxiety what cbd gummies help with ed do cbd gummies lower your blood sugar pain relief cbd vs thc green gorilla hemp gummies green dr cbd gummies cbd and thc for post surgery pain liberty cbd gummy bears where to buy thc vs cbd anxiety best amount of cbd for sleep how much are cbd gummy bears dragons den science cbd gummies for sex reviews cbd for hip arthritis pain smokable cbd for knee arthritis pain cbd with thc gummies for anxiety where in wisconsin can i buy cbd gummy forum cbd sleep apnea cbd store that sells gummies near me vaping cbd for depression and anxiety how often can i take cbd gummies hempworx cbd infused fruit gummies does cbd help with anxiety and depression cbd gummy bears made does gnc stores sell cbd gummies cbd health benefits anxiety does smoking cbd help with social anxiety