Polesie w fotografii z lat 20. i 30. XX wieku. Kontrasty, głębie, powiększenia Powrót

Polesie w fotografii z lat 20. i 30. XX wieku. Kontrasty, głębie, powiększenia

Polesie w fotografii  z lat 20. i 30. XX wieku. Kontrasty, głębie, powiększenia to próba przedstawienia kulturowego krajobrazu regionu na podstawie wybranych prac polskich fotografów działających w okresie dwudziestolecia międzywojennego. To dzięki tej, szczęśliwie zachowanej ikonografii, mamy możliwość szerokiego spojrzenia na krainę, która stanowiła bardzo osobliwą dzielnicę kresów II Rzeczypospolitej.

Wyjątkowość Polesia wypływała przede wszystkim z warunków fizjograficznych, charakteryzujących się obfitością wód, bagien i lasów, oraz niewielką powierzchnią gruntów nadających się pod uprawę. Gospodarka rolna stała tu na bardzo niskim poziomie, a miejscowa ludność w dużej części zajmowała się rybołówstwem, łowiectwem, zbieractwem i pszczelarstwem. Peryferyczne położenie i bliskość granicy z Rosją decydowała o izolacji kulturowej regionu. Wszystko to wpływało na kulturowy obraz Polesia, jego archaizm, zacofanie i biedę. Specyfiką bagiennego kraju był także jego niewielki stopień urbanizacji, słabo rozwinięta sieć drogowa i kolejowa, oraz komunikacja oparta o naturalną sieć rzeczną.

Osobliwość Polesia to także struktura narodowościowa i wyznaniowa. Ponad 60% ludności stanowili tu Poleszucy, tzw. „tutejsi”, nie identyfikujący się z mieszkającymi obok Białorusinami i Ukraińcami wyznania prawosławnego, ani z polską ludnością katolicką. W nielicznych i niewielkich na ogół miastach przeważali Żydzi i Polacy. Na podziały narodowościowe nakładała się struktura społeczno-majątkowa. Poleszucy, Białorusini i Ukraińcy to przeważnie ubodzy chłopi, gdy Polacy reprezentowali warstwę urzędniczą, inteligencję i arystokrację. Żydzi zajmowali się handlem, rzemiosłem i pośrednictwem. Ten pełen barw i kontrastów region wzbudzał ogromne zainteresowanie naukowców, artystów, turystów i fotografów.

Wystawa w Muzeum Etnograficznym w Toruniu to panoramiczne ujęcie regionu w czterech podstawowych odsłonach: Krajobraz, Wieś, Miasto i Dwór. Układ taki umożliwia prezentację przyrody i kultury ludowej Polesia, a także kultury miejskiej i arystokratycznej, jakie współwystępowały tu do II wojny światowej. Zestawienie takie pozwala zwrócić uwagę na wyjątkowo ostre kontrasty regionu: kulturowe, majątkowe i cywilizacyjne.

Wśród autorów prezentowanych prac są wybitni i znani jeszcze w okresie  międzywojennym fotograficy: Jan Bułhak, Stanisław Bochnig, Zofia Chomętowska, Adam Skoczycki, Stefan Plater-Zyberk, Henryk Poddębski i Włodzimierz Puchalski. Pokazujemy również zdjęcia prowadzących tu badania etnografów: Kazimierza Moszyńskiego, Józefa Obrębskiego, Stanisława Dworakowskiego i Dymitra Gieorgijewskiego. Dokumentację regionu zawdzięczamy także mieszkającym na Polesiu fotografom. Wśród nich znalazł się Józef Szymańczyk i nieznany z imienia S. Hochman.

Ostatnia część ekspozycji to osobny suplement z prezentacją prac Bogdana Przystupy, jednego ze współczesnych miłośników Polesia. Wypełniony kolorowymi kadrami obraz uświadamia nam jak bardzo na przestrzeni kilkudziesięciu lat zmieniła się fotografia i samo Polesie. Zdjęcia Przystupy są równocześnie dowodem, że mimo upływu lat, nie przeminął ani urok Polesia, ani fascynacja tą wciąż dziką krainą wód, bagien i lasów.

 

Kurator: Artur Trapszyc
Współpraca: Dorota Kunicka
Oprawa graficzna: Katarzyna Tużylak
Czas otwarcia: 21.06.2019-31.10.2019
Wernisaż: piątek 21 czerwca 2019, godz. 17.00

maca tru male enhancement unprotected sex day before placebo pills 7 top male enhancement exercises does cialis help with premature ejaculation can you get ed pills at a convient store over the counter medication for erectile dysfunction get medication to treat erectile dysfunction sexual power enhancing drugs where can i buy keto flex pills what is the generic form of wegovy how to lose weight with yoga only how do pill bugs eat diet how to take complete keto pill do cough drops suppress appetite how does acv gummies help with weight loss when is wegovy shortage over fat burner pills deaths how to lose weight on a smoothie diet do gummies work for weight loss what is the best plant based diet for weight loss how much weight can you lose with a juice cleanse weight loss pills without exercise what are weight loss pills that actually work do black beans help you lose weight belly fat attack pills reviews buy qsymia diet pills online gummy bears thc usa cbd products uk monitor arms botantical farms cbd gummies jennifer ashton spectrum cbd gummies can cbd be applied topically for pain where can i buy 5 pomegranite gummies w thc jump start your vacation with these cbd products koi cbd healing balm for sleep delta 9 gummies red wing cbd products stop anxiety rejuvenate cbd gummies how to cancel subscription cbd gummies tyler texas cannaray cbd gummies 900mg verge cbd gummies