Człowiek i piroga. Rybołówstwo rzemieślnicze w Senegalu Powrót

Człowiek i piroga. Rybołówstwo rzemieślnicze w Senegalu

Wystawa fotograficzna jest efektem badań terenowych prowadzonych w latach 2012 i 2017-2020 w rejonie Casamance, Dakarze, Saint-Louis oraz na wyspie Gorée przez etnologów Adama Pomiecińskiego i Ryszarda Vorbricha z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspozycja prezentuje rybołówstwo rzemieślnicze, które w Senegalu pełni bardzo ważną rolę zarówno w gospodarce, ekonomii, jak i w sferze społecznej. Bohaterami wystawy są ludzie – rybacy i ich pomocnicy. Na zdjęciach można zobaczyć złożony sposób organizacji ich pracy, ciągi technologiczne oraz kontekst kulturowy i środowiskowy. Szczególne miejsce w wizualnej opowieści zajmują łodzie rybackie – pirogi. Jednocześnie ekspozycja pokazuje skutki nadmiernej eksploatacji zasobów oceanicznych dla przyrody i ludzi, wynikające z globalnego popytu na senegalskie ryby i owoce morza.

Spichlerz w Parku Etnograficznym w Toruniu
Autorzy scenariusza i zdjęć: prof. Adam Pomieciński i prof. Ryszard Vorbrich
Kuratorka wystawy: dr Olga Kwiatkowska
Koncepcja plastyczna wystawy: Wojciech Kiwi Jaruszewski
Grudzień 2021 – maj 2022

gentleman natural male enhancement get medication premature ejaculation doctors direct web what mushroom helps sex drive foods for male libido enhancement male enhancement pills safe with diabetes does pills for penis enlargement really work mens herbal erection pills consumer reports on black steel male enhancement products does viagra help you last longer in bed cinmun pills for ed does magnesium citrate help you lose weight men over 40 diet pill 600mg cbd pills for high blood pressure low blood pressure during dialysis treatment squeezing high blood pressure treatment blood pressure pills on recall morning after pill and high blood pressure can high blood pressure pills cause dizziness hybrid medical animation high blood pressure low blood pressure thyroid medication nsaid interaction with blood pressure medication high blood pressure medication used to treat acne blood pressure medication that do not cause ed medication for high blood pressure over the counter digital blood pressure monitor mercury drug price can a water pill lower blood pressure effects of too much high blood pressure medication high blood pressure drugs that cause ed shark tank cbd gummies stop smoking shaq and dr phil cbd gummies what are the side effects of smilz cbd gummies cbd gummies for sleep for sale what are cbd cannabidiol gummies best recommended cbd gummies cbd oil for flight anxiety how fast does cbd work for anxiety does cbd interrupt rem sleep fountain of health cbd gummies fab cbd for pain cbd oil for sleep not working