Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty. Fotografie Bolesławy i Edmunda Zdanowskich Powrót

Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty. Fotografie Bolesławy i Edmunda Zdanowskich

Katalog wystawy "Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty. Fotografie Bolesławy i Edmunda Zdanowskich". Ekspozycja prezentuje blisko 250 fotografii Bolesławy i Edmunda Zdanowskich – fotografików wileńskich, uczniów Jana Bułhaka, których tematem prac było miasto, architektura, pejzaże, portrety. Na ekspozycji zobaczyć będzie można ich zdjęcia reportażowe dotyczące wileńskich kiermaszów i jarmarków, organizowanych przy okazji świąt kościelnych. Szczególne miejsce zajmą tu zdjęcia z najpopularniejszego z nich – Kaziuka, a także z kiermaszów świętych Jana, Piotra i Pawła, jak i z okazji Niedzieli Palmowej oraz Zaduszek – wszystkie wykonane w połowie lat 30. XX wieku. Prace Zdanowskich, w całości pochodzące ze zbiorów Muzeum Etnograficznego, przeniosą nas w miniony czas wileńskiej atmosfery, ludzi i miejsc.

autor: Jolanta Jakubowska, Justyna Słomska-Nowak
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 38 zł 20zł

extenze maximum strength male enhancement nutritional supplement liquid gelcaps results of male enhancement reviews on raging lion male enhancement male peak ultra male enhancement genuine male enhancement pills did anyone had fully treated with premature ejaculation does extenze male enhancement pills really work red boost ed pills 10 inches guarantee male enhancement time after taking chlaydia pills to have sex does levothyroxine help sex drive ez up male performance enhancement plenty diet pill cost can anxiety suppress appetite hormone pills make you fat keto diet pills bhb trim life keto extra pills reviews healthy feel diet pills review is wegovy in stock yet best brand for apple cider vinegar gummies the cost of wegovy what do keto weight loss pills do lifeline keto acv gummies legit how much weight will i lose on semaglutide biotest fahrenheit diet pill wegovy 2 4 mg thc gummies better than alcohol can cbd gummies affect your liver a gift from nature delta 9 gummies review how long before you feel effects of cbd gummies microdose d9 thc gummies hemp gummy bears cbdfx paradise gummies 250mg cbd where can i buy delta 9 thc gummies cbd gummies bienfaits cbd products odessa tx saucezilla cbd gummies name of cbd balm for pain pirde cbd gummies best thc gummies minneapolis