Pluskowęsy z tamtych lat Powrót

Pluskowęsy z tamtych lat

"Książka jest wydana bliźniaczo do poprzedniej Nawry z tamtych lat.  Stanowią one swoisty dyptyk. Publikacja Pluskowęsy z tamtych lat – podobnie jak jej poprzedniczka – nie jest opracowaniem naukowym, czysto historycznym. To książka bardziej do poczytania i oglądania, do zauroczenia się „małą ojczyzną”. Autor tworząc swoją narrację otwiera różne wątki i ciekawostki z przeszłości związane z majątkiem w Pluskowęsach. Nie zawsze dając gotowe odpowiedzi angażuje odbiorcę do własnych indywidualnych poszukiwań."

Hubert Czachowski, z Przedmowy

Toruń 2019 r.

autor: Feliks Stolkowski
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: Nakład wyczerpany zł

male enhancement for stamina surge max gummies male enhancement 5 day male enhancement pills extenze male enhancement pills cvs cbd gummies for male enhancement near me advanced male enhancement pills lucky 7 male enhancement review top 10 male enhancement pill how long for extenze plus to work the truth about CBD gummies for ed liquid gold male enhancement extenze maximum strength ingredients keto acv gummies vs goli how do you lose weight in your 40s how much sodium per day to lose weight la muscle fat stripping pills review water and lemon to lose weight herbalife pills for belly fat do lipozene diet pills work keto one gummies review burn hd diet pills reviews is there any birth control that makes you lose weight juice plus appetite suppressant morning exercise routine to lose weight can you overdose on keto diet pills trisha paytas diet pill how often should you take cbd gummies hemp bomb gummies 375 mg do thc gummies break a fast cbd gummies uk holland and barrett pain relief cbd pills best cbd levels for pain relief talyoni cbd pain relief metoprolol and cbd gummies cbd product liability extreme strength cbd gummies charles stanley cbd gummies legit how to find quality cbd products cannabis gummies without a prescription can you take cbd gummies with trazodone