Etnofotozofia Andrzeja Różyckiego Powrót

Etnofotozofia Andrzeja Różyckiego

Wystawie „Etnofotozofia Andrzeja Różyckiego” towarzyszy obszerna, bogato
ilustrowana publikacja. Zawarte są w niej teksty kuratorskie: Huberta Czachowskiego
„Andrzej Różycki: foto-zofia i etno-grafia. Prolegomena”, Karola Jóźwiaka „Andrzej Różycki
– w poszukiwaniu miejsca. Wszystkoizm” oraz Aleksandry Jarysz „Poszukiwania i
interwencje. Kolekcja sztuki ludowej, nieprofesjonalnej oraz sztuki prowincji Andrzeja
Różyckiego”.

Komentarze kuratorskie przybliżają twórczość Andrzeja Różyckiego i charakteryzują jego
wielość dróg artystycznych zamkniętych w spójną całość holistycznego, autorskiego projektu
– fotozofii. Teksty stanowią również wyjaśnienie dla związków Różyckiego z etnografią oraz
są wstępem do prezentacji jego różnorodnej kolekcji.

Rozbudowana część ilustracyjna została podzielona na dwie główne części i jest tożsama z
układem wystawy. W katalogu przekrojowo prezentujemy niezwykłą kolekcję sztuki ludowej,
nieprofesjonalnej oraz sztuki prowincji Andrzeja Różyckiego ukazując jej złożoność,
różnorodność i unikatowość. Druga część publikacji to prezentacja słynnych cykli
fotograficznych, kolaży i asamblaży, które stanowią obecnie spuściznę przechowywaną w
łódzkim Archiwum Fotozoficznym Andrzeja Różyckiego. Uzupełnieniem są tutaj fragmenty
tekstów autorstwa Różyckiego: „Drzewo poznania. Rozważania” oraz „Nostalgia za sacrum”.

Katalog „Etnofotozofia Andrzeja Różyckiego” to pierwsza publikacja, która koncentruje się
na kolekcjonerskiej pasji artysty. Nie stanowi ona podsumowania i nie dąży do
kompleksowości, a odkrywa przed czytelnikiem mniej znane oblicze fotografa, filmowca,
kolekcjonera, etnografa i fotozofa.


Autorem koncepcji graficznej katalogu jest Tomasz Wlaźlak,
Zdjęcia artefaktów wykonał Adam Zakrzewski

 

 

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

      

autor: Hubert Czachowski, Aleksandra Jarysz, Karol Jóźwiak
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 55 zł

natural food to treat erectile dysfunction surge rx male enhancement reviews cvs best male enhancement pills max performer customer reviews the best male sexual enhancement pills top rhino male enhancement pills best erectile dysfunction pills over the counter ptx male enhancement system big pen african product penis enlargement best food to cure premature ejaculation top 5 male sex pills prolargent 5x5 extreme premature ejaculation pills milf help with viagra dick vi alpha male enhancement formula extreme diet pills that work fast whole food diet plan weight loss homemade apple cider vinegar gummies weight loss pills that start with z how to eat to lose weight with pcos how long will a diet pill stay in your system crossfire keto gummies shark tank nv hollywood diet pills what is the diet pill golo diet is 80 of weight loss how to buy ozempic top best weight loss pills can you take keto bpi pills with apple cider vinegar does the diet pill garcinia cambogia really work does smoking makes you lose weight how to get wegovy in the uk where can you buy bio science keto gummies hills weight loss diet trinity keto acv gummies ingredients will more fiber help me lose weight is mounjaro semaglutide lose weight and get lean tru bliss cbd gummies reviews is cbd isolate good for pain montana cbd gummies cbd pain felief