Etnofotozofia Andrzeja Różyckiego Powrót

Etnofotozofia Andrzeja Różyckiego

Andrzej Różycki (1942-2021) – artysta, fotograf, filmowiec, kolekcjoner, etnograf, teoretyk sztuki, fotozof, to jedna z najważniejszych postaci powojennej sztuki polskiej nurtu neoawangardowego.

Historia, pamięć i tożsamość na kanwie jego eksperymentów z procesem technologicznym i uplastycznieniem fotografii, celem poszukiwania sacrum, to podstawy jego autorskiego programu sztuki – fotozofii.

Na wystawie wątki z twórczości Różyckiego ukazane zostaną przez pryzmat jego peregrynacji etnograficznych.

Będą to zarówno sztandarowe cykle fotografii (fotogramy, asamblaże i fotokolaże), jak i filmy etnograficzno–antropologiczne, a także – po raz pierwszy – przekrojowa prezentacja jego kolekcji sztuki ludowej i nieprofesjonalnej oraz sztuki prowincji.

Ekspozycja to również symboliczny powrót artysty do Torunia – miejsca, w którym wraz z grupą fotograficzną „Zero – 61” rozpoczynał on drogę artystycznej kreacji.

 

Kuratorzy: Hubert Czachowski, Aleksandra Jarysz, Karol Jóźwiak

Miejsce: Muzeum Etnograficzne w Toruniu, Arsenał, I p. (bez windy).

Wernisaż: 20.05.2023 r., g. 16.00.

Wstęp na wernisaż jest bezpłatny.

Wystawa potrwa do 17.12.2023 roku.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 

best male enhancement usa boots pharmacy male enhancement sex pills for men near me you wanna buy penis enlargement pills meme where can i buy over the counter ed pills kangaroo 2k male sexual performance enhancement 6 pills pack marathon 21 male enhancement reviews virility max male enhancement pills growth matrix male enhancement x700 granite male enhancement erectile dysfunction cures after prostate removal what pills help with ed in a diabetic chinese herbal medicine male enhancement does medication help bipolar sex drive male enhancement at vitamin world can losing weight cure erectile dysfunction do ket gummies work can you lose weight in a steam room juzfiit avc keto gummies reviews adipex weight loss pill best diet pills to jump start weight loss t8 diet pills review fit life keto acv gummies reviews fastin diet pills heb how long does take to lose weight how much weight can you lose in 3 month jill nicolini diet pills easy cleanse to lose weight cbg vs CBD benefits CBD sleep capsules canada natures boost CBD gummies tinnitus reviews CBD oil for better sleep uk CBD gummies safety how long for CBD gummies CBD clinic pain stick level 5 pro sport CBD menstrual pain cream CBD crystalline 98 for chronic pain forums cbdistillery CBD oil for pain CBD indica benefits does CBD oil help with pain