Sztetl Lubicz Powrót

Sztetl Lubicz

Publikacja dostępna bezpłatnie w muzealnej czytelni online:
>> www.etnomuzeum.pl/czytelnia <<

"W roku 2011 podjęliśmy inicjatywę wydania Katalogu zabytków kultury żydowskiej w województwie kujawsko-pomorskim, pokazującego ostatnie, ich zachowane materialne ślady ma tym terenie. Tematyce tej chcemy w niedalekiej przyszłości poświęcić osobną wystawę. Dlatego też z ogromnym zainteresowaniem i zadowoleniem powitaliśmy tekst dr Karoliny Famulskiej-Ciesielskiej o Żydach w Lubiczu, która przez kilka lat zbierała i dokumentowała ich historię. Z jednej strony autorka oparła się na wspomnieniach mieszkańców, którzy z własnej pamięci przywoływali opowieści o czasach sprzed 1945 roku. Z drugiej strony praca ta zawiera solidne materiały archiwalne i źródłowe. […] Powstał bardzo szczególny i niezwykle ciekawy dokument. W 80. rocznicę wysiedlenia Żydów lubickich wydanie tej publikacji staje się bardzo ważnym wydarzeniem nie tylko dla samego Lubicza, powiatu, ale i dla całego województwa".      

Hubert Czachowski, z Przedmowy

autor: Karolina Famulska-Ciesielska
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 20 zł

xcaliber male enhancement pills help my man erectile dysfunction does the medical card cover erectile dysfunction medicine genesis 6 male enhancement supplement purchase solution to treat erectile dysfunction rhino max pills near me biochemical natural male enhancement does extenze male enhancement pills work extenze male enhancement 2 pk does estrogen pills increase sex drive harddrive xl male enhancement do sex pills increase size 1st choice keto acv gummies ingredients list keto start acv gummies review green tea diet supplements weight loss best selling weight loss pills cheap kenyan supplement for weight loss black urine why should i take apple cider vinegar gummies supplements for weight loss for female keto gummies samantha steenwijk pills for stomach weight loss transform acv keto gummies brewers yeast pills for weight loss tom hanks weight loss supplements glucose pills weight loss keto acv gummies near me plentiful weight loss pills keto acv gummies biofuel taking fish oil pills for weight loss best weight loss supplement with workout does cbd gummies make you tired cbd gummy recommendation how much are blue vibe cbd gummies cost benefits of a daily dose of cbd cbd teas for pain softgels vs gummies for cbd dakota hemp gummies regen cbd gummies dr juan rivera can you bring thc gummies through australian customs new generation cbd gummies