Sztetl Lubicz Powrót

Sztetl Lubicz

Publikacja dostępna bezpłatnie w muzealnej czytelni online:
>> www.etnomuzeum.pl/czytelnia <<

"W roku 2011 podjęliśmy inicjatywę wydania Katalogu zabytków kultury żydowskiej w województwie kujawsko-pomorskim, pokazującego ostatnie, ich zachowane materialne ślady ma tym terenie. Tematyce tej chcemy w niedalekiej przyszłości poświęcić osobną wystawę. Dlatego też z ogromnym zainteresowaniem i zadowoleniem powitaliśmy tekst dr Karoliny Famulskiej-Ciesielskiej o Żydach w Lubiczu, która przez kilka lat zbierała i dokumentowała ich historię. Z jednej strony autorka oparła się na wspomnieniach mieszkańców, którzy z własnej pamięci przywoływali opowieści o czasach sprzed 1945 roku. Z drugiej strony praca ta zawiera solidne materiały archiwalne i źródłowe. […] Powstał bardzo szczególny i niezwykle ciekawy dokument. W 80. rocznicę wysiedlenia Żydów lubickich wydanie tej publikacji staje się bardzo ważnym wydarzeniem nie tylko dla samego Lubicza, powiatu, ale i dla całego województwa".      

Hubert Czachowski, z Przedmowy

autor: Karolina Famulska-Ciesielska
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 20 zł

natural cure to erectile dysfunction male enhancement pills as natural viagra rlx male enhancement price zhengongfu 32 pills male enhancer boner bears male enhancement review honey pack male enhancement any good over the counter ed pills available treating premature ejaculation with viagra over the counter pills similar to viagra where can i buy male sex pills male extra real reviews black lion male enhancement reviews closest supplement to viagra starship male enhancement pills hellfire fat burner pills infinite keto pills review is keto gummies halal snookie took diet pills slim v diet pills natural appetite suppressants that actually work b12 shots diet pills weight loss is wegovy on backorder august 2023 keto pill taken with apple cider vinegar reviews on keto boost diet pills xiaxue diet pill brand optum rx wegovy cost lupus and weight loss pills phen24 weight loss pills my vitamins apple cider vinegar gummies weight loss pills costco how does mounjaro suppress appetite i can t stay motivated to lose weight top rated cbd pain killer hemp gummy rings cbd living sleep aid edible vibez cbd gummies para que sirve cbd health benefits weight 500mg cbd gummy bears how much cbd in cbd liquid gold sweet mix gummies melatonin vs cbd sleep