Filmy Pokaż wszystkie filmy

Nasza nowa publikacja „Wielkie Święto. O zwyczajach wielkanocnych w Polsce”

Książka „Wielkie Święto. O zwyczajach wielkanocnych w Polsce” autorstwa Hanny M. Łopatyńskiej opisuje wielkanocne tradycje począwszy od Środy Popielcowej, a skończywszy na Wielkanocnym Wtorku. Mowa jest o zwyczajach powszechnie znanych i praktykowanych niemalże we wszystkich miejscach Polski, jak i o tych wyjątkowych, związanych wyłącznie z jednym regionem lub miejscowością.

Autorka wyjaśnia genezę wielkanocnych praktyk i ich przemiany, wynikające m. in. z połączenia się sensów przedchrześcijańskich z chrześcijańskimi.

Zasadniczo tematem książki są tradycje związane z kulturą wsi, ale mowa jest także o świętowaniu w miasteczkach i miastach, w domach chłopskich, mieszczańskich i ziemiańskich, zarówno wśród katolików , jak i wyznawców prawosławia. „Wielkie Święto” powstało w oparciu o liczne źródła poświęcone temu tematowi: publikacje dawnych historyków i etnografów, współczesnych badaczy, wspomnienia, muzealne archiwalia. Książka jest bardzo bogato ilustrowana. Zawiera przede wszystkim ilustracje ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Toruniu – fotografie archiwalne i współczesne, zdjęcia obiektów, zarówno wielkanocnych rekwizytów, jak i dzieł ludowych artystów. Są w niej także skany rycin z dziewiętnastowiecznych czasopism i dawnych pocztówek. Znaczna część fotografii została udostępniona przez inne instytucje z całej Polski – muzea, instytuty i archiwa, a także osoby prywatne.

Projekt graficzny i skład opracowała Matylda Sutuła Yoyo Design. Publikację przygotowano na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Realiz. filmu Adam Zakrzewski

Książka „Wielkie Święto. O zwyczajach wielkanocnych w Polsce” autorstwa Hanny M. Łopatyńskiej opisuje wielkanocne tradycje począwszy od Środy Popielcowej, a skończywszy na Wielkanocnym Wtorku. Mowa […]

safe sexual enhancement pills male enhancement pills that work evaluated by the food sexual enhancement products in pakistan prostate and male enhancement pills viro valor xl male enhancement pills reviews does detrol help with erectile dysfunction extenze fast acting directions premature ejaculation drug dapoxetine 5 facts you should over the counter pills similar to viagra cnn male enhancement snopes blood pressure pills reduce erections boston medical group male enhancement vigatron male enhancement reviews blood thinner help erectile dysfunction does viagra help eyesight hombron natural male enhancement tablets 60 best male enhancements on the market rhino 5 pill wholesale does masshealth cover weight loss pills medi weight loss supplement alternatives where can i buy g6 keto gummies weight loss pills sweden best weight loss pill forum my keto bhb gummies what pill causes weight loss keto act luxe gummies kaley cuoco keto gummy can 11 year old boy take weight loss supplements over the counter weight loss pills fda approved green tea weight loss pills holland and barrett proton keto acv gummies directions one shot keto weight loss pills cbd per gummy smilz broad spectrum cbd gummies 300mg reviews premium hemp cbd skin care products cbd plant benefits alberta cbd products delta 9 gummies eau claire dispensary cbd products cannabis pm gummies near me