SIM – Sakralne Instalacje Mobilne Adama Grabowskiego Powrót

SIM – Sakralne Instalacje Mobilne Adama Grabowskiego

Adam Grabowski (ur. 1973 r.) jest artystą samoukiem, tworzącym w nurcie art brut. Urodzony w Rypinie jest związany z tym miejscem przez całe życie. Zainteresowanie sztuką wykazywał już w okresie dzieciństwa, jednak pierwsze poważniejsze próby twórczości, głównie ćwiczenie umiejętności rysunkowych, podjął w okresie pobierania nauki w zawodowej szkole średniej, gdzie kształcił się w rzemiośle malarza budowlanego. Od zawsze fascynowała go sztuka sakralna, zwłaszcza gotycka i barokowa. Pod wpływem prac wielkich mistrzów, głównie Wita Stwosza, zwrócił się ku rzeźbiarstwu. Warsztatu uczył się całkowicie samodzielnie, konsultując jedynie kwestie materiałowe i technologiczne. Uległ urokowi rozsianych w wiejskim krajobrazie przydrożnych kapliczek i świątków. Bazując na zebranych obserwacjach przystąpił do realizacji pierwszego większego projektu rzeźbiarskiego, który jednak nie wyszedł poza fazę koncepcyjną. Na przełomie wieków nową fascynacją Grabowskiego stała się rzeźba monumentalna. Po zaangażowaniu w zajęcia warsztatowe, prowadzone przez rypiński Środowiskowy Dom Samopomocy, zaczął tworzyć rzeźby i kompozycje wielkoformatowe, w tym instalacje plenerowe wznoszone w nietypowej technice odlewów cementowych na zbrojeniu. Kolejny, i jak się wydaje najbardziej złożony, etap poszukiwań twórczych koncentrował się na zagadnieniu ruchu, wiążąc elementy klasycznej rzeźby z konstruowanymi na zasadzie prób i błędów animującymi je mechanizmami.

Adam Grabowski doczekał się kilku wystaw indywidualnych:

– 2013 r. – wstawa w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie,
– 2014 r. – wystawa w Muzeum Misyjno-Etnograficzne Księży Werbistów w Pieniężnie,
– 2016 r. – wystawa w Galerii Forum w Toruniu.

Poza tym brał udział w licznych wystawach zbiorowych i konkursach organizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Rypinie.

W 2010 r. zdobył wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. Teofila Ociepki.

Prace artysty znajdują się w zbiorach Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie oraz kolekcjach prywatnych.

Zaskakująca strona formalna prac Adama Grabowskiego jest owocem pogłębionej refleksji nad zagadnieniami struktury rzeczywistości, losu jednostki, relacji z Absolutem. Refleksji, która, podobnie jak same prace artysty, podlega niekończącym się metamorfozom.

Trudno wskazać, która z tych rzeczywistości jest wiodącą – czy rzeczywistość kontemplacji prowokuje potrzebę stałej modyfikacji prac rzeźbiarskich czy też głód ustawicznej dekompozycji form wzbogaca wizję świata.

Grabowski koncentruje się na sferze sacrum. Początki snutych przez niego opowieści mieszczą się w ramach ortodoksji i reprezentującego ją kanonu ikonograficznego. Jednak w miarę rozwoju narracji nakładają się na niego elementy autorskie, częstokroć tworzące dysonans, który przez odbiorcę postrzegany może być jako zmierzający do profanacji.

Sztukę Grabowskiego, poprzez jej teatralizację, powiązać można z sensualnością przedstawień misteryjnych. Spektakle Grabowskiego to wzajemna gra symboli wykorzystująca ich naturalną wieloznaczność, dzięki czemu każdy z odbiorców uzgodnić może znaczenia, które są mu najbliższe. W efekcie twórczość artysty przyciąga uwagę zarówno odbiorców sztuki nieprofesjonalnej, jak i sztuki wysokiej.

Na wystawie zgromadzono najistotniejsze prace z ostatniej dekady, które ułożono w ciąg będący odzwierciedleniem frapującej artystę historiozofii: od wypowiedzianego w akcie kreacji „Fiat Lux” (Niech stanie się światłość), poprzez upadek stworzenia, odkupienie, znaczenie świętości aż do wizji wszechobecnego miłosierdzia na końcu czasu.

Piotr Dąbrowski

own the knight male enhancement pill black dragon male enhancement reviews vaso prime rx male enhancement penis enlargement pills buy most popular male enhancement product pure kana premium cbd gummies for ed erection pill reviews nitroxin male enhancement kit does folic acid help erectile dysfunction best one time use sex pills herbs that help male enhancement can viagra pills expire can you lose weight on hello fresh meals sour gummy candy recipe slime best weight loss pill no diet and exercise best consumer rated diet pills best fat burning appetite suppressant i need to lose weight in 3 days dr oz pill to lose belly fat best weight loss acv gummies wegovy and thyroid medication buy bird egg diet pills max weight loss pills protein bars to lose weight cbd pain patch egf mn martha stewart cbd gummies promo code is cbd gummies like weed organic recover cbd products does 20 to 1 cbd help anxiety select cbd gummies dr goldens cbd gummies tiger wood cbd gummies shark tank vibez cbd gummies proper cbd gummis is hemp gummies safe for kids canine cbd and pain hemp gummy bears drug test cbd to help me sleep just chill products cbd hemp flower can you travel with cbd gummies to europe