Nawra z tamtych lat.. Powrót

Nawra z tamtych lat..

2008-10-09 17:00
2008-10-09 18:30
 


 Chłopcy w Nawrze.

Serdecznie zapraszamy na wystawę Nawra z tamtych lat.
Składają się na nią fotografie z lat 20. i 30. XX wieku, które pochodzą ze zbiorów rodziny Sczanieckich – ostatnich właścicieli Nawry

 

Wystawa jest współfinansowana przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Etnograficznego i Starostwo Powiatowe w Toruniu.

 


Otwarcie wystawy


Feliks Stolkowski


Jerzy Andrzej Prawdzic-Kruszyński

Wernisaż
Wernisaż

 

extenze male enhancement fast acting maximum strength enlarge penis instantly fast flow male enhancement ingredients penis enlargement bible for free lugina male enhancement can vitamin b12 help with erectile dysfunction viagra boys review natural penis enlargement food is sildenafil same as viagra imipramine for premature ejaculation shark 5k male enhancement pills yohimbe free male enhancement pills south korean penis enlargement male enhancement surgery before and after pictures does lisinopril affect sexual performance hypnosis trance perform sexual acts on adult webcam best male enhancement pills review types of male enhancement stay motivated to lose weight does diet pills cause weight gain best diet pill south africa elm and rye keto pills best weight loss diet pills where can i buy the diet pill phentermine does colon cleanse make you lose weight bontril diet pills cost optimum advanced keto pills reviews what is the best meat to eat to lose weight 3 day cleanse diet pills buy keto diet pills fat burner pills withdrawal symptoms headache best belly fat burning pills gnc how to lose weight when hormones are out of balance best fat burning pills men workout drinking water to lose weight in a week snow white diet pills pill to help loose with the 16 8 diet diet pills turned fingernails white top ten most effective diet pills grams of fat per day to lose weight