Fantazyjne pejzaże. Malarstwo Janiny Rachwald Powrót

Fantazyjne pejzaże. Malarstwo Janiny Rachwald

Autorki: Bożena Olszewska, Aleksandra Jarysz

Oprawa plastyczna: Iwona Liegmann

Rok: 2010

Fantazyjne pejzaże. Malarstwo Janiny Rachwald
(od 14 lipca do 31 października)

Janina Rachwald (1896-1979) malarka nieprofesjonalna obdarzona ogromną wyobraźnią intuicją kolorystyczną, pozostawiła po sobie około tysiąca obrazów – głównie akwarel, ale też monotypii, obrazów na szkle i exlibrisów. Swoje plastyczne pasje zaczęła rozwijać będąc osobą w starszym wieku. Malowała pejzaże miast, w których mieszkała – Lublina, Krakowa, a przede wszystkim Torunia, gdzie spędziła ostatnie kilkanaście lat życia. Początkowo malowała obrazy realistyczne. Drugi ważniejszy okres jej twórczości zaowocował fantazyjnymi stylizacjami miejskich pejzaży o żywej kontrastowej kolorystyce nieodpowiadającej przedstawianej rzeczywistości.

 

Autorki scenariusza wystawy: Bożena Olszewska i Aleksandra Jarysz
Oprawa plastyczna: Iwona Liegmann

opr. B. Olszewska

benefits of male enhancement epic nights male enhancement price can lifelong premature ejaculation be cured long and strong male enhancement pills reviews bam male enhancement review pills for long lasting sex erectile dysfunction depression anxiety medication what pills to take after sex blue rhino pill gas station splitting viagra pills in half supplements to reduce male libido elongate male enhancement pills vitamin world male enhancement pills semenax volume enhancer pills plus male enhancement support magnum surge male enhancement pills what is rated number 1 male enhancement pill jr jack rabbit male enhancement essential keto pill ingredients diet pills on birth control live better apple cider vinegar gummies reviews emergency diet plan for weight loss what pills burn belly fat what can i do at the gym to lose weight real phentermine diet pills oxy pro elite diet pills gnc oprah winfrey gummy diet plan lose weight based on body type what health issues are associated with keto blast gummies fat reduction pills that work labris atomic diet pills what is the highest dosage of wegovy does cbd counteract thc anxiety cbd gummies minneapolis mn where to buy martha stewart cbd products twine cbd gummies reviews cbd tested products joint restore gummies advanced hemp formula will cbd help with chest pain 66 mg of cbd for anxiety