Autonomia przedmiotów | instalacja multimedialna Powrót

Autonomia przedmiotów | instalacja multimedialna

Autorka: Joanna Wróblewska

Rok: 2010

 

Autonomia przedmiotów
(instalacja multimedialna, 2010), 24.09 – 15.10

Doktorat artystyczny w dziedzinie Sztuk Plastycznych na kierunku
Grafika (Wydział Sztuk Pięknych UMK)

Autorka: Joanna Wróblewska
Promotor: dr hab. Zdzisław Mackiewicz

“… jestem skłonna umiejscowić “Autonomię przedmiotów” w strefie
granicznej, pomiędzy dokumentem a wirtualnym światem wyobrażeń.
Projekt opiera się bowiem o fotografie, które wykonuję od kilku lat.
Ich funkcja dokumentalna ulega jednak zatarciu i rozmyciu, a stworzona
przeze mnie przestrzeń jest osobistą, wizualną impresją dotyczącą
statusu przedmiotów codziennego użytku w naszym życiu. Sama zmieniam znaczenia obrazów, operuję kontekstami, przestawiam i wycinam rzeczy, układam je w nowe konfiguracje. Od podstaw projektuję wirtualny dom, który jest sumą wielu nakładających się na siebie przedmiotów, obrazów i myśli.”

 

do extenze liquid shots work male enhancement pills usa how do volume pills work natural foods like viagra bravado male enhancement reviews extenze how long does it last rhino black male enhancement pills what best male enhancement pills extra strong male tonic enhancer full body health CBD gummies penis fast flow male enhancement ingredients do penile growth pills work super hard erection pills boner bears male enhancement gummies pink pill for male enhancement best penis enlargement methods zyrexin male enhancement pills reviews watson 795 blue pill nobi nutrition male enhancement do birth control pills make you less hornier herbal male enhancement pills usa x again male enhancement vaso 9 male enhancement infinity 10k male enhancement pill reviews can you drink alcohol while taking extenze how to use aloe vera for male enhancement are dietary supplements for weight loss reviews for premier keto acv gummies do biopure keto gummies really work pinnacle mango cleanse weight loss supplement retrofit keto gummies customer service keto gummies opra winfrey belt for burning belly fat is barium found in weight loss supplements does tequila burn belly fat weight loss supplement protein shakes benefits of keto acv gummies serotonin plus weight loss supplements how do you take keto blast gummies tea burn weight loss supplement review