Wiatrak koźlak w Chrośnie z końca lat 60. XVIII w. Jego dzieje i problematyka konserwatorska Powrót

Wiatrak koźlak w Chrośnie z końca lat 60. XVIII w. Jego dzieje i problematyka konserwatorska

Wiatrak koźlak w Chrośnie z końca lat 60. XVIII w. Jego dzieje i problematyka konserwatorska
Redakcja naukowa: Maciej Prarat

Spis treści:
Dariusz Witczak, Przedmowa
Hubert Czachowski, Przedmowa
Maciej Prarat, Wstęp
Michał Targowski, Dzieje wiatraka
Robert Piotrowski, Wiatrak w narracjach wspomnieniowych
Anna Maślak, Maciej Prarat, Badania architektoniczne
Tomasz Ważny, Badania dendrochronologiczne
Maciej Prarat, Filip Tomaszewski, Problematyka konserwatorska

Wydawca: Muzeum Etnograficzne w Toruniu
Współwydawca: Towarzystwo Miłośników Torunia

Głównym celem stawianym sobie przez autorów publikacji było stworzenie rzetelnego i wszechstronnego, monograficznego opracowania: przedstawienie szeroko pojętej historii młyna, zaprezentowanie jego problematyki konserwatorskiej oraz przeanalizowanie znaczenia społeczno-symbolicznego. Tak konsekwentne i świadome skupienie na zabytku umożliwiło dodatkowo zestawienie wniosków i wyników badań z efektami prowadzonych pod autorskim nadzorem jednego z współautorów monografii prac. Wiatrak stał się swego rodzaju „poligonem doświadczalnym”, studium przypadku dla opracowania metody postępowania konserwatorskiego przy historycznych młynach wietrznych. Prace dały sposobność sporządzenia, a następnie weryfikacji zbioru wytycznych, których aktualny brak w formie funkcjonującego w ogólnym obiegu katalogu dobrych praktyk dostrzegli uczestnicy tego projektu.
Z recenzji dr Darii Jagiełło

autor: red. naukowa: Maciej Prarat
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 65 zł

help for no sex drive after menopause good morning male enhancement best pills to stop premature ejaculation gmod idiot box male enhancement diet pills belly fat is green tea a good appetite suppressant shark tank diet pill investment good diet pills you can buy in the store green diet pills from china ket diet pills shark tank cbd gummies cause weight gain eden cbd gummies cbd melatonin gummies creating better days blue vibe cbd gummies near me benefits of microdosing cbd cbd made my pain worse buy nano cbd products will thc gummies help arthritis how many milligrams of cbd should you take for sleep cbd drops benefits down downfall control all natural male enhancement does swimming help erectile dysfunction paxil to treat premature ejaculation what is the best male enhancement pill purple diet pill oxy e what were the popular diet pills will birth control help me lose weight diet pills featured on dr oz does garlic help to lose weight the best diet pill to lose weight fast water pills of blood pressure best medication for tension headache with high blood pressure can taking water pills lower blood pressure why is my high blood pressure not responding to medication low blood pressure complications and treatment medical abbreviation for high blood pressure best cbd oil for pain decedes does cbd oil relieve sciatic pain power cbd gummy bears amazon dr kerklaan natural pain cream cbd