Sztetl Lubicz Powrót

Sztetl Lubicz

Publikacja dostępna bezpłatnie w muzealnej czytelni online:
>> www.etnomuzeum.pl/czytelnia <<

"W roku 2011 podjęliśmy inicjatywę wydania Katalogu zabytków kultury żydowskiej w województwie kujawsko-pomorskim, pokazującego ostatnie, ich zachowane materialne ślady ma tym terenie. Tematyce tej chcemy w niedalekiej przyszłości poświęcić osobną wystawę. Dlatego też z ogromnym zainteresowaniem i zadowoleniem powitaliśmy tekst dr Karoliny Famulskiej-Ciesielskiej o Żydach w Lubiczu, która przez kilka lat zbierała i dokumentowała ich historię. Z jednej strony autorka oparła się na wspomnieniach mieszkańców, którzy z własnej pamięci przywoływali opowieści o czasach sprzed 1945 roku. Z drugiej strony praca ta zawiera solidne materiały archiwalne i źródłowe. […] Powstał bardzo szczególny i niezwykle ciekawy dokument. W 80. rocznicę wysiedlenia Żydów lubickich wydanie tej publikacji staje się bardzo ważnym wydarzeniem nie tylko dla samego Lubicza, powiatu, ale i dla całego województwa".      

Hubert Czachowski, z Przedmowy

autor: Karolina Famulska-Ciesielska
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 20 zł

similar to viagra sublingual pills taken is it ok to male enhancement pills top male prescription enhancement slogan list the drugs that are associated with erectile dysfunction does a cockring help premature ejaculation platinum 10k male enhancement male enhancement store near me libido supplement male usa male sexual enhancement honey how to cure erectile dysfunction and premature ejaculation can eating rice help you lose weight over the counter diet pills hydroxycut keto pills with apple cider vinegar natural remedy for appetite suppressant safe diet weight loss pills false positive drug test diet pills free sample weight loss pills old diet pills use to be speed alipotec diet pills side effects tone it up acv gummies holland and barrett best diet pills good home workouts to lose weight jillian michaels diet pills did jelly roll lose weight is golo a pill or a diet plan best diet pills from rite aid can my doctor give me an appetite suppressant healthy foods for lunch to lose weight stihl cbd gummy bear products eureka calif cbd gummies by power vida cbd gummies review does cbd actually help with anxiety thc gummy brand best thc cbd for pain relief after car accident cbd edible gummies and blood thinners healing hemp cbd gummies 300mg cbd for sleeping gummies does cbd help fibromyalgia pain regan cbd gummies cbd gummies pros and cons