Rybacy nieszawscy. Studium z dziejów grupy zawodowo-regionalnej w XX wieku Powrót

Rybacy nieszawscy. Studium z dziejów grupy zawodowo-regionalnej w XX wieku

Bohaterami książki są Nieszawiacy – subkultura rybaków wiślanych, której nazwa pochodzi od Nieszawy, kujawskiego miasteczka położonego na 702 kilometrze rzeki między Toruniem a Włocławkiem. To grupa dotychczas słabo poznana i zaledwie wzmiankowana w polskiej literaturze etnologicznej stąd zamysł ukazania jej pełniejszego wizerunku. Autor jest doktorem etnologii, archeologiem, starszym kustoszem w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, kierownikiem Działu Rybołówstwa i Zajęć Wodnych MET. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

autor: Artur Trapszyc
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 35 zł 20zł

gentiv ultra male enhancement premature ejaculation behavioral treatment husband never had a sex drive methocarbamol sex drive john collins penis enlargement where can i buy pxl male enhancement male libido increase foods weaklings and sex drive food to enhance male libido big dick and high sex drive male enhancement pills before and after photos teenage sex drive black plus male enhancement pills best drinks for sex drive sensitive prostate premature ejaculation sex drive after eating disorder is vigrx plus permanent male penis enhancements cbd edibles gummi frogs calm vegan cbd gummies hemp vs cbd gummies for pain can you vape cbd as needed for anxiety best cbd oil for adults with anxiety true north cbd gummies for sale will cbd help with pain relif cbd oil for bursitis pain cbd gummies review australia who owns rejuvenate cbd gummies rodial cbd sleep drops review cbd gummies kats botanicals on amaz cbd oil pain salve with 03 thc does purekana cbd gummies clean blood vessels how much do cbd gummies cbd dosage chronic pain cbd roll on for pain walgreens cbd or cbn for pain power cbd gummy bears for sale cbd gummies have carbs jolly green cbd gummies hemp bombs 200mg gummy