(Nie)potrzebne, (nie)piękne, (nie)cenne. Reaktywacja rzeczy Powrót

(Nie)potrzebne, (nie)piękne, (nie)cenne. Reaktywacja rzeczy

Publikacja towarzyszy wystawie "(Nie)potrzebne, (nie)piękne, (nie)cenne. Reaktywacja rzeczy".  Wystawa jest propozycją przyjrzenia się przedmiotom, które ludzie na różne sposoby ratują przed unicestwieniem, dając im drugie życie. Ekspozycja pokaże, że wtórne wykorzystywanie rzeczy nie jest wymysłem współczesności, a ich naprawianie niekoniecznie wiąże się z niedostatkiem. Przewrotny tytuł ma skłonić do refleksji nad pomysłowością człowieka, który stara się o to, aby coś już niepotrzebnego zamienić w potrzebne, coś, co straciło swój poprzedni blask odzyskało piękno, a coś zużytego, znowu stało się cenne. Więcej informacji o wystawie

autor: Hanna M. Łopatyńska, Grażyna Szelągowska
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 35 zł 17zł

prime potence male enhancement best supplement to boost sex drive best over the counter pills for premature ejaculation pills like viagra without prescriptions supplements to boost your sex drive ed pills without nitric oxide male enhancement surgery florida wipes to treat premature ejaculation does extenze male enhancement pills work extamax male enhancement does it work which male enhancement did tom seeleck take male enhancement for stamina wegovy side effects tiredness is bicycle good to lose weight does sweat make you lose weight can you take tylenol with wegovy can you eat pizza and still lose weight apple cider vinegar diet pills do they work ace keto avc gummies medications that suppress appetite as a side effect what is the top diet pill on the market via keto bhb gummies teal farms keto diet pills cvs pharmacy wegovy in stock what to eat vegan to lose weight trim fast keto pills reviews can i just take keto pills without the diet meal plan to lose weight gain muscle female does green juice help you lose weight can taking diet pills affect your thyroid toxiburn weight loss pills weight loss pill on shark tank bliss blitz cbd gummies reviews dr billy demoss cbd products are cbd gummies legal in portugal gummies with thc in georgia cbd gummies and levothyroxine the abyss thc gummies will cbd gummies help tinnitus side effects of hemp gummies